Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: juli 2016

Coty Inc. en haar gelieerde en dochterondernemingen (gezamenlijk “Coty”) verwelkomen u op de website die toegankelijk is via www.coty.com en Coty's verscheidens merkwebsites, waaronder enige mobiele versies daarvan of aanverwante mobiele applicaties (gezamenlijk, de “Coty Websites”).

Coty biedt de Coty Websites, waaronder alle informatie, hulpmiddelen en diensten beschikbaar op de Coty Websites aan u, de gebruiker, behoudens uw aanvaarding van deze Voorwaarden. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van een Coty Website vormt uw akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet wenst gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van een Coty Website.

Aanvullende voorwaarden

Privacybeleid

Licentie & Websitetoegang

Inhoud die u plaatst

Gebruikersaccounts

Nauwkeurigheid & beschikbaarheid van producten

Derde partij inhoud

Websiteonderbrekingen

Vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid

Schadeloosstelling

Wijzigingen in de Coty Websites

Handelsmerken

Exportbeheer

Algemeen

Bijwerkingen aan deze voorwaarden

Neem contact met ons op

 

Aanvullende voorwaarden

Bepaalde functies of diensten die worden aangeboden op de Coty Websites kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke richtlijnen en voorwaarden die van tijd tot tijd door Coty kunnen worden geplaatst (“Aanvullende Voorwaarden”). Alle Aanvullende Voorwaarden worden hierbij als verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. In de meeste gevallen gelden de Aanvullende Voorwaarden specifiek voor een bepaalde functie van een Coty Website of een dienst of aanbieding geleverd op een Coty Website, maar in het geval van eventuele strijdigheden tussen deze Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden hebben deze Voorwaarden voorrang.

Privacybeleid

Het Coty Privacybeleid biedt informatie en kennisgevingen omtrent de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie ten opzichte van de Coty Websites door Coty. Door toegang te verkrijgen tot, downloaden of gebruiken van de Coty Websites en het aanvaarden van deze Voorwaarden, bent u ook gebonden aan het Privacybeleid van Coty, te vinden op http://coty.com/privacy-policy, welke hierbij opgenomen is in en deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

Licentie & Websitetoegang

Alle inhoud opgenomen op de Coty Website (inclusief maar niet beperkt tot, tekst, ontwerp, graphics, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluiden, audioclips, digitale downloads, datacompilaties en software, evenals de selectie en ordening daarvan) (gezamenlijk, “Coty Inhoud”), is het exclusieve eigendom van Coty, haar licentiegevers of haar inhoudverstrekkers en wordt beschermd door Amerikaans en/of buitenlands auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetgeving.

Coty verleent u een beperkte, herroepelijke en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken van de Coty Websites, behoudens de voorwaarden van deze Voorwaarden. Coty verbiedt op strikte wijze alle andere gebruiken van de Coty Websites en Coty Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot:

·      het downloaden, kopiëren, aanpassen of ander gebruik van de Coty Websites of Coty Inhoud voor doeleinden die concurreren met die van Coty of die in het belang zijn van een andere leverancier of derde partij;

·      framing of het gebruiken van framing-technieken om een handelsmerk, logo of andere gevoelige informatie bij te voegen (waaronder afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of formulier);

·      enige verzameling en gebruik van productlijsten, beschrijvingen of prijzen;

·      enig gebruik van meta tags of enige andere "verborgen tekst" die gebruikmaakt van de naam of handelsmerken van Coty;

·      enig gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractiemiddelen.

·      enig cachen of linken naar een Coty Website, waaronder op een wijze die Coty of haar producten of diensten op een valse, misleidende, denigrerende, beledigende of andere manier weerspiegelt en die volgens Coty bezwaarlijk is; en

·      enig uploaden, plaatsen of overdragen van materiaal dat softwarevirussen of een andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontwikkeld zijn om de functionaliteit van een computer te onderbreken, vernietigen of beperken.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Coty Websites, en enige externe kosten (zoals kosten van internet serviceproviders of zendtijd). U dient zorg te dragen en verantwoordelijk te zijn voor alle apparatuur die nodig is om toegang te verkrijgen tot de Coty Websites. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn ingevoerd om toegang tot de Coty Websites te voorkomen of beperken. Enige onbevoegde toegang tot de Coty Websites door u beëindigt de toestemming of licentie die aan u is verleend door Coty.

Coty kan de voorgenoemde licenties te allen tijde, met of zonder reden, beëindigen, met of zonder kennisgeving, waaronder voor enig onbevoegd gebruik. Behalve voor de rechten en licenties die uitdrukkelijk zijn verleend, behoudt Coty zich alle andere rechten voor en geen andere rechten worden verleend door implicatie of anderszins.

Inhoud die u plaatst

Bezoekers kunnen beoordelingen, opmerkingen en ander inhoud plaatsen, e-cards en andere communicaties versturen en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of materialen indienen (gezamenlijk, "Gebruikersinhoud”) op of via de Coty Websites, op voorwaarde dat de Gebruikersinhoud:

·      niet vertrouwelijk of beschermd is (zoals voorkennis, beschermde en vertrouwelijke informatie ontvangen of onthuld als onderdeel van dienstbetrekkingen of op grond van geheimhoudingsverklaringen)

·      niet in strijd is met of inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere beschermde of privacyrechten van een derde partij en niet onwettig, obsceen, bedreigend, lasterlijk, verwerpelijk of anderszins schadelijk is voor een derde partij;

·      geen softwarevirussen of malware bevat;

·      geen politieke campagnevoering, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "Spam" bevat.

·      geen advertenties of aansporingen van welke aard dan ook, of andere commerciële inhoud bevat;

·      niet ontwikkeld is om een persoon of entiteit na te bootsen en geen gebruik maakt van valse e-mailadressen, een persoon of entiteit nabootst of anderszins misleidend is ten opzichte van de bron ervan;

·      geen berichten bevat van niet-vertegenwoordigende werknemers van Coty of één van haar merken, die het idee geven dat ze namens Coty spreken of die vertrouwelijke informatie bevat of meningen uit over Coty en haar merken;

·      geen onbevoegde downloads van auteursrechtelijke, vertrouwelijk of privé informatie biedt; en

·      geen persoonlijke informatie bevat (zoals berichten met daarin telefoonnummers, overheidsidentificeerders, betaalkaartinformatie, rekeningnummers, adressen of werkgeversverwijzingen), tenzij Coty u uitdrukkelijk vraagt om dergelijke informatie te verstrekken.

Coty is niet verplicht, maar behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud te controleren, verwijderen of bewerken.

Indien u Gebruikersinhoud plaatst, verleent u aan Coty een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk Gebruikersinhoud te gebruiken, hergebruiken, aanpassen, wijzigen, publiceren, vertalen, afgeleide werken ervan te creëren, distribueren, uit te zenden en weer te geven over de hele wereld, via alle soorten media. U verleent Coty en haar sublicentienemers het recht om wereldwijd de naam die u gebruikt in verband met uw Gebruikersinhoud te gebruiken, indien wij of zij hiervoor kiezen. U verklaart en garandeert: dat u alle rechten op uw Gebruikersinhoud die u plaatst in eigendom heeft of anderszins beheert; dat gebruik van uw Gebruikersinhoud niet in strijd is met deze Voorwaarden en geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of in strijd is met een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van derde partijen; dat uw Gebruikersinhoud niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat u Coty, waaronder haar licentiegevers, vrijwaart tegen alle vorderingen, waaronder advocatenhonoraria die betrekking hebben op het verweer daartegen, voortvloeiend uit uw Gebruikersinhoud. Voor zover wettelijk toegestaan is niet Coty niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig Gebruikersinhoud die door u of een derde partij op of via een Coty Website wordt geplaatst.

Gebruikersaccounts

Bepaalde Coty Websites kunnen u de mogelijkheid heven om een gebruikersaccount aan te maken (“Account”). U mag alleen een Account aanmaken wanneer u ouder bent dan dertien (jaar) en voldoende registratie-informatie verstrekt, zoals vereist door de toepasselijke Coty Website. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent verantwoordelijk voor het actueel, volledig, nauwkeurig en juist houden van dergelijke informatie. U gaat ermee akkoord om de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Account en om uitsluitend actuele, volledige, nauwkeurige en juiste informatie te verstrekken. U gaat ermee akkoord om Coty onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of Account of een andere beveiligingsschending. Coty kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw niet-nakoming van dit hoofdstuk.

Wij behouden ons het recht voor om dienst te weigeren en/of Accounts op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, indien deze Voorwaarden worden geschonden of indien wij naar ons eigen goeddunken bepalen dat het in het beste belang is van Coty om op dergelijke wijze te handelen.

Nauwkeurigheid & beschikbaarheid van producten

Coty probeert om te allen tijde nauwkeurig te zijn bij het beschrijven van onze producten op een Coty Website. Echter Coty garandeert niet dat beschrijvingen of enig andere inhoud of informatie die toegankelijk is op de Coty Websites nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

Verwijzing naar een product of dienst op een Coty Website vormt geen aansporing om dat product of die dienst te verkopen of te leveren, en betekent niet dat het product of de dienst direct leverbaar is door Coty aan klanten, beschikbaar is in alle landen, of dat de naam, beschrijving of specificatie van het product of de dienst hetzelfde zal zijn zoals vermeld op de Coty Website. Specifiek advies over de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of dienst dient te worden ingewonnen bij de lokale Coty gelieerde onderneming of distributeur in kwestie.

Derde partij inhoud

Op bepaalde Coty Websites, kunnen derde partijen anders dan Coty winkels beheren, diensten leveren of productlijnen verkopen op de Coty Websites, of u kunt links vinden naar bepaalde andere derden websites (gezamenlijk, “Derden Websites”). Coty is niet verantwoordelijk voor het controleren of beoordelen, en garandeert niet het aanbod van, enige van deze bedrijven of personen of de inhoud, beveiliging of privacypraktijken van een Derden Website. Coty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen, producten en/of inhoud van enige van deze Derden Websites. Wij raden u aan om het privacybeleid van ieder Derden Website en andere gebruiksvoorwaarden door te lezen.

Websiteonderbrekingen

Coty streeft ernaar om onderbrekingen op de Coty Websites te minimaliseren. Coty garandeert echter niet dat de Coty Websites vrij van fouten zullen zijn en dat onze diensten niet zullen worden onderbroken of anderszins zullen worden getroffen door problemen of bugs. Coty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke problemen of bugs.

Vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid

DE COTY WEBSITES WORDEN AANGEBODEN DOOR COTY OP EEN 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE' BASIS. COTY DOET GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER DE WERKING VAN DE COTY WEBSITES OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OPGENOMEN OP DE COTY WEBSITES.

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE COTY WEBSITES GEHEELD OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST COTY ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. CITY GARANDEERT NIET DAT DE COTY WEBSITES, HUN SERVERS, OF E-MAILS VERSTUURD DOOR COTY OF NAMENS COTY DOOR HAAR DIENSTVERLENERS, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. COTY ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE COTY WEBSITES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE VRIJWARINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

Schadeloosstelling

U zult Coty Inc, haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiegevers en dienstverleners (de “Coty Partijen”) vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor enige en alle boetes, sancties, aansprakelijkheden, verlies en andere schade van welke aard dan ook (inclusief advocatenhonoraria en deskundigenkosten), opgelopen door de Coty Partijen, en u zult de Coty Partijen verdedigen tegen enige en alle vorderingen die voortvloeien uit (1) uw schending van deze Voorwaarden; (2) fraude die u pleegt, of uw opzettelijke wangedrag of grove nalatigheid; of (3) uw schending van enige toepasselijke Amerikaanse of buitenlandse wet of de rechten van een derde partij. De toepasselijke Coty Partij zal het verweer aanvoeren van enige vordering waarop deze vrijwaring van toepassing kan zijn, en in elk geval zult u geen schikking regelen voor een vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke Coty Partij.

Wijzigingen in de COTY Websites

Coty mag deze Voorwaarden beëindigen en uw toegang tot één of meer van de Coty Websites (of deel daarvan) weigeren, te allen tijde, onmiddellijk en zonder kennisgeving, indien volgens Coty u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden.

Coty behoudt zich ook het recht voor om te allen tijde, van tijd tot tijd, de Coty Websites (of deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten, permanent of tijdelijk, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Coty niet aansprakelijk zal zijn tegenover u of een derde partij voor de beëindiging van toegang tot of voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Coty Websites.

Handelsmerken

De handelsmerken, handelsnamen, dienstnamen, logo's, merktekens of andere beschermde afbeeldingen die worden afgebeeld op de Coty Websites (gezamenlijk, de “Merken”), zijn het eigendom van Coty of haar licentiegevers, inhoudsverstrekkers of andere partijen op grond van de toepasselijke handelsmerkwetten van de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van Coty of haar dochterondernemingen, die worden weergegeven op de Coty Websites, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die wel of niet gelieerd zijn of verbonden zijn met, of gesponsord worden door Coty of haar dochterondernemingen.

Het is u niet toegestaan om enige Merken die worden weergegeven op een Cody Website te gebruiken of weer te geven op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gebruik als meta tags op andere pagina's of websites zonder de schriftelijke goedkeuring van Coty of een dergelijke derde partij die eigenaar is van het betreffende Merk.

Vermeende auteursrechtenschending

Het is het beleid van Coty om te reageren op alle vermeende auteursrechtenschendingen. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act, titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2) (de "DMCA"), dienen kennisgevingen omtrent vermeende auteursrechtenschendingen door derde partijen worden verstuurd naar de Auteursrechtfunctionaris van Coty. Indien u van mening bent dat uw auteursrechtelijke werk wordt gebruikt op een Coty Website, op een manier die auteursrechtenschending vormt, stel uw Auteursrechtfunctionaris hiervan schriftelijk in kennis met vermelding van de volgende informatie (om geldig te zijn, dient de kennisgeving schriftelijk te zijn en geleverd te zijn aan onze Auteursrechtfunctionaris):

Om geldig te zijn op grond van de DMCA, dienen kennisgevingen omtrent vermeende auteursrechtenschendingen door derde partijen schriftelijk gecommuniceerd worden aan de functionaris van Coty en dienen ze het volgende de omvatten:

(a)    een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;

(b)   een beschrijving van het auteursrechtelijke werk of ander intellectueel eigendomsrecht die volgens u geschonden is, of indien meerdere auteursrechtelijke werken op een enkele online website worden gedekt door een enkele kennisgeving, een vertegenwoordigende lijst van dergelijke werken op die website;

(c)    identificatie van het materiaal dat zou zijn geschonden of is onderworpen aan inbreukmakende activiteit en dat zal worden verwijderd of de toegang daartoe uitgeschakeld, en een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt, te vinden is op de betreffende Coty Website;

(d)   uw adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, e-mailadres;

(e)   een verklaring van u dat u in goed vertrouwen van mening bent dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, haar vertegenwoordiger, of de wet; en

(f)     een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechtelijke eigenaar bent of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechtelijke eigenaar.

Let op dat u aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade op basis van bepaalde wezenlijk verkeerde voorstellingen vervat in een DMCA kennisgeving van de inbreuk.

De Auteursrechtfunctionaris van Coty voor de kennisgeving van vermeende auteursrechtenschending kan als volgt worden benaderd:

per e-mail: DMCA-agent@cotyinc.com

per post: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, New York 10118.

telefonisch: 212-479-4300

Exportbeheer

U erkent dat alle aangeschafte producten in licentie gegeven of verkocht op de Coty Websites onderworpen kunnen zijn aan de douane- en exportwetten en -voorschriften van de Verenigd Staten en de douane- en exportwetten en -voorschriften van het land waarin de producten anderszins worden verkocht, vervaardigd en/of ontvangen, indien van toepassing. Door technologie of software van de Coty Websites te kopen, downloaden of gebruiken, gaat u akkoord om de toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven en u verklaart en garandeert dat u geen software of technologie zult overdragen, via elektronische overdracht of anderszins, aan een buitenlandse onderdaan of een buitenlandse bestemming, in strijd met de wet.

Algemeen

Deze Voorwaarden, waaronder het Privacybeleid van Coty, te vinden op http://coty.com/privacy-policy, en enige Aanvullende Voorwaarden die u overeenkomt met Coty in verband met de Coty Websites, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Coty ten opzichte van de Coty Websites.

Voor zover wettelijk toegestaan worden gebruik van de Coty Websites, en enig geschil van welke aard dan ook, welke kan voortvloeien tussen u en Coty, geregeld door alle toepasselijke federale wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de staat New York, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. Voor zover wettelijk toegestaan gaat u hierbij uitdrukkelijk mee akkoord dat een procedure voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de Coty Websites wordt ingesteld in een staats- of federale rechtbank in New York, New York.

Indien actie door Coty ten opzichte van de schending van deze Voorwaarden door u of anderen achterwege blijft, betekent niet dat Coty afstand neemt van het recht om te handelen ten opzichte van volgende of vergelijkbare schendingen. Indien enige inhoud op de Coty Websites, of uw gebruik van de Coty Websites, in strijd is met de wetten van uw verblijfplaats wanneer u toegang verkrijgt tot de Coty Websites, zijn de Coty Websites niet bedoeld voor u en vragen wij u om geen gebruik te maken van de Coty Websites. U bent verantwoordelijk om uzelf in te lichten over de wetten van uw rechtsgebied en de naleving hiervan.

U mag deze Voorwaarden (of enige rechten, voordelen of verplichtingen op grond hiervan) niet van rechtswege of anderszins toewijzen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coty, welke naar goeddunken van Coty kan worden ingehouden. Enige gepoogde toewijzing die niet voldoet aan deze Voorwaarden zal ongeldig en nietig zijn. Coty kan naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden, volledig of gedeeltelijk, toewijzen aan een derde partij.

Bijwerkingen aan deze voorwaarden

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, behoudt Coty zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen, en uw voortdurende gebruik van de Coty Websites na het plaatsen van herziene Voorwaarden vormt u instemming om gebonden te zijn aan dergelijke aanpassingen of bijwerkingen. Wij zullen u in kennis stellen van enige wijzigingen in deze Voorwaarden door nieuwe Voorwaarden te plaatsen en de "laatst bijgewerkt"-datum bovenaan deze pagina bij te werken.

Indien enige van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om een bepaalde reden niet-afdwingbaar worden geacht, wordt die voorwaarde of bepaling scheidbaar geacht en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden. Neem contact met ons op

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, stuur ons een e-mail of brief naar: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.